Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Phần mềm Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội


Chính sách bảo trợ xã hội là một trong những chính sách xã hội thể hiện tính ưu việt của chế độ ta, là một trong những nội dung cơ bản trong hệ thống an sinh xã hội hiện nay của nước ta. Thực hiện quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác bảo trợ xã hội, trong những năm qua cùng với việc tham mưu tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách trên lĩnh vực Người có công, lĩnh vực lao động thì ở lĩnh vực xã hội, chính sách bảo trợ xã hội cũng được tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, đạt được những kết quả quan trọng, đời sống của đối tượng và gia đình được cải thiện hơn trước, tạo được niềm vui, niềm tin và chỗ dựa vững chắc cho đối tượng bảo trợ xã hội, từ đó khẳng định tính đúng đắng về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Trên thực tế, công tác bảo trợ xã hội hiện nay vẫn được quản lý thủ công, không có hiệu quả và tiện ích trong công việc, chính vì vậy, Công ty VSD phát triển sản phẩm "Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội", nhằm tin học hóa công việc, tạo ra tính hiệu quả và mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng.

Phần mềm đáp ứng việc:

  • Quản lý hồ sơ của các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội


  • Quản lý việc chi trả đột xuất

  • Thống kê báo cáo

  • Quản lý các danh mụcMọi chi tiết xin liên hệ:
Hỗ trợ kỹ thuật:

Ngô Sinh Nguyên - 04.62737311 (nsnguyen@vsd.com.vn)
Phùng Quốc Hoàn - 04.62737311 (pqhoan@vsd.com.vn)

Hỗ trợ kinh doanh:

Nguyễn Quang Tuấn - 04.62737300,  0912.068.823 (nqtuan@vsd.com.vn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét